Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại các quận nội thành Hải Phòng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn
Authors: Nguyễn Xuân Hải
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải rắn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn đô thị. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn tại các quận nội thành Hải Phòng. Tính lượng khí bãi rác, lượng nước rác, đánh giá và các đề xuất về bãi chôn lấp rác tràng cát giai đoạn 1. Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11148
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129865.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.