Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình thuế tài sản ở Việt Nam
Authors: Bùi Hồng Điệp
Advisor: Nghiêm Sĩ Thương
Trần Chí Thành
Keywords: Thuế tài sản; Mô hình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Một số vấn đề lý luận về thuế tài sản và mô hình thuế tài sản. Nêu thực trạng mô hình thuế tài sản ở Việt Nam. Phân tích và đề xuất mô hình thuế tài sản ở Việt Nam cho giai đoạn tới. Khuyến nghị ứng dụng mô hình thuế tài sản vào việc xây dựng các chính sách thuế tài sản ở Việt Nam
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kinh tế - Mã số: 62340414
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11284
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277182.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277182-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 600,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.