Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3
Authors: Nguyễn Quang Lịch
Advisor: Nguyễn Hữu Lâm
Keywords: Vật liệu nano; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu ống nano các bon. Cảm biến khí NH3 trên cơ sở ống nano các bon. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất nhạy khí NH3 của ống nano các bon. Tăng cường tính nhạy khí NH3 trên cơ sở màng CNT phủ nano kim loại.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11329
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277197.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277197-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.