Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo và tính chất Ferit spinen niken chứa Zn, Cr và Y, La có kích thước nanomét
Authors: Lương Ngọc Anh
Advisor: Nguyễn Phúc Dương
Thân Đức Hiền
Keywords: Vật liệu từ; Chế tạo; Tính chất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ferit spinen. Công nghệ chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Cấu trúc tinh thể, phân bố cation và tính chất từ của ferrit spinel Ni-Zn có kích thước nanomét. Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của ferit spinen Ni-Cr có kích thước nanomét. Ảnh hưởng của pha tạo Y và La lên kích thước hạt, cấu trúc và tính chất từ của hệ hạt nano NiR0.1Fe1,9O4 (R=Y, La).
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu - Mã số: 62440123
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11334
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277202.pdf
    Restricted Access
  • Size : 41,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277202-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.