Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác theo hướng thu hồi nitơ và tiết kiệm năng lượng
Authors: Phạm Hương Quỳnh
Advisor: Nguyễn Thị Sơn
Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Nước thải; Nitơ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sự hình thành và đặc trưng của nước rỉ rác; phương pháp, nghiên cứu xử lý nước rỉ rác. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tách nitơ tạo tinh thể MAP; xử lý rỉ rác bằng phương pháp sinh học; xử lý với dòng liên tục bằng công nghệ kết hợp tách MAP - Sinh học,...
Description: Luận án tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật môi trường Mã số: 62520320
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11352
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277220.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277220-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.