Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo trong quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030
Authors: Phạm Thị Thanh Mai
Advisor: Bùi Huy Phùng
Phạm Cảnh Huy
Keywords: Phát triển nguồn điện
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về quy hoạch nguồn điện và các mô hình sử dụng trong quy hoạch nguồn điện. Tiềm năng và hiện trạng phát triển nguồn điện từ năng lượng tại tạo của Việt Nam. Đề xuất mô hình xác định cơ cấu nguồn điện từ năng lượng tái tạo trong quy hoạch nguồn điện Việt Nam đến năm 2030.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11365
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277276.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277276-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 603,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.