Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo và nghiên cứu các đặc tính của dây nano Si
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Advisor: Nguyễn Đức Chiến
Nguyễn Hữu Lâm
Keywords: Vật liệu nano; Dây nano Si
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cấu trúc một chiều trên cơ sở vật liệu Si. Nghiên cứu chế tạo SiNW bằng phương pháp bốc bay nhiệt từ nguồn rắn. Nghiên cứu tính chất huỳnh quang, cấu trúc của SiNW. Nghiên cứu chế tạo SiNW bằng phương pháp phún xạ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11379
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 227285.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 227285-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.