Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và nghiên cứu tính tương thích sinh học khả năng tạo mô xương của vật liệu composite poly (D, L) lactic axit/hydroxyapatit
Authors: Trần Thanh Hoài
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Hồ Phú Hà
Keywords: Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xương và các phương pháp cấy ghép xương, các vật liệu chế tạo khuôn định dạng, phương pháp tổng hợp HAp, phương pháp chế tạo khuôn định dạng composit, phương pháp nghiên cứu hoạt tính sinh học của vật liệu. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu đặc trưng, thành phần bột HAp tổng hợp; các kết quả nghiên cứu các đặc trưng, hoạt tính và tính tương thích sinh học của định dạng composit HAp/PDLLA.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11380
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

190

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277286-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277286.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.