Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo oxit phức hợp trên cơ sở NaTaO3 có tính chất quang xúc tác và khả năng phân tích nước
Authors: Nguyễn Thị Lan
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Lê Văn Hồng
Keywords: Vật liệu oxit
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cấu trúc vật liệu oxit phức hợp NaTaO3, cấu trúc vật liệu NaTaO3, các phương pháp tổng hợp vật liệu nano bột NaTaO3, phản ứng quang xúc tác phân tách nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu NaTaO3, chế tạo các hệ vật liệu NaTaO3 pha tạp Cu(II), khảo sát ứng dụng của vật liệu trong xúc tác quang hóa.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11385
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

212

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277287-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277287.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,48 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.