Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số chất kháng sinh trong nước và động vật thủy sinh trong một số hồ Hà Nội
Authors: Phạm Thị Thanh Yên
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Nguyễn Quang Trung
Keywords: Kháng sinh trong nước; Động vật thủy sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thuốc kháng sinh, về hồ Hà Nội và động vật thủy sinh, hiện trạng sử dụng thuốc kháng sinh, ô nhiễm thuốc kháng sinh và tác động đến môi trường, đánh giá nguy hại môi trường, các phương pháp loại bỏ kháng sinh, phân tích kháng sinh. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phân tích kháng sinh quinolones, sulfonamides và trimethoprim trong nước, trầm tích và cá,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11470
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277346.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277346-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 853,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.