Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp, tính chất của vật liệu Tio2 đơn pha và ứng dụng trong chế tạo nanocomposite PPy/TiO2
Authors: Nguyễn Trọng Tùng
Advisor: Dương Ngọc Huyền
Keywords: Nanocomposite PPy/TiO2; Vật liệu tổ hợp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu TiO2 và ứng dụng; nanocomposite nền polyme dẫn điện và ứng dụng. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Nghiên cứu sự tạo thành pha vật liệu TiO2. Nghiên cứu tính chất vật liệu nanocomposite PPy/TiO2.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11471
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

194

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277347-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277347.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.