Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp xác định hạn truyền tải theo điều kiện ổn định hệ thống điện phức tạp, ứng dụng vào hệ thống điện Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Lã Văn Út
Trương Ngọc Minh
Keywords: Hệ thống điện Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ổn định hệ thống điện và vấn đề nâng cao giới hạn ổn định. Phương pháp ngoại suy tiệm cận tính toán nhanh giới hạn ổn định trên cơ sở thông số trạng thái chế độ xác lập. Nâng cao ổn định hệ thống điện trong điện kiện hoạt động của thị trường điện. Nghiên cứu mở rộng ứng dụng phương pháp NSTC trong giám sát và điều khiển ổn định HTĐ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11505
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277376.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277376-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 883,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.