Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nồng độ cặp môi chất NH3/H2O đến hiệu quả làm lạnh của máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời và khói thải
Authors: Nguyễn Đình Kiên
Advisor: Đặng Trần Thọ
Keywords: Máy lạnh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy lạnh hấp thụ. Cơ sở lý thuyết về máy lạnh hấp thụ NH3/H2O. Đánh giá cải tạo mô hình thực nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nồng độ môi chất đến máy lạnh hấp thụ NH3/H2O.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11591
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.