Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
Authors: Đặng hải Dũng
Advisor: Ngô Văn Vượng
Keywords: Năng lượng; Chiến lược
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về chiến lược, quản trị chiến lược và tiết kiệm năng lượng. Phân tích môi trường kinh tế xã hội và tình hình sản xuất, tiêu thụ năng lượng. Đề xuất chiến lược thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp (2010-2020)
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1223
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253430.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.