Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Từ Minh Hải
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Giải phóng mặt bằng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi dưỡng giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12344
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.