Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao vòng sợi đến một số tính chất cơ lý của khăn tre pha bông
Authors: Nguyễn Hoàng Hiệp
Advisor: Giần Thị Thu Hường
Keywords: Khăn bông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về sợi tre, cấu trúc của khăn, một số nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khăn. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả thiết kế khăn mẫu và dệt thử nghiệm trên máy dệt; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu kỹ thuật của khăn tre pha bông; xác định mối quan hệ giữa chiều cao vòng sợi với một số chỉ tiêu cơ lý của khăn tre pha bông.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12760
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.