Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá ảnh hưởng của quản lý nhu cầu điện đến tổn thất điện năng lưới trung áp quận Hoàng Mai, Hà Nội
Authors: Nguyễn Sơn Lâm
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về DSM (demand side management)- tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối. Đánh giá tác động của DSM đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khi áp dụng DSM trong hệ thống cung cấp điện đô thị sẵn có. Tổng quan về lưới điện Hoàng Mai và mô phỏng, tính toán chế độ xác lập lưới điện trung áp. Đánh giá tác động của DSM tới lưới điện phân phối trung áp quận Hoàng Mai.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13752
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

74

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312564.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312564-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.