Thông tin tài liệu


Title: Các lớp mã liên quan đến mã luân phiên =
Other Titles: Classes of codes related to alternative codes
Authors: Ngô Thị Hiền
Advisor: Đỗ Long Vân
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Toán tin; Lớp mã
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các khái niệm, kí hiệu và kết quả cơ bản của lý thuyết mã, mã luân phiên, mã định biên. Nghiên cứu phát triển lớp mã luân phiên. Các tính chất đặc trưng, sự phân bậc và các thuật toán kiểm định đối với lớp mãy này. Giới thiệu mã cảm sinh, mã cảm sinh mạnh. Nghiên cứu phát triển lớp mã định biên và mã luân phiên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14049
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277384.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277384-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,08 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.