Thông tin tài liệu


Title: Mô hình đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm
Authors: Nguyễn Hùng Cường
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Độ tin cậy
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Kỹ thuật phần mềm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14113
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

140

VIEWS & DOWNLOAD

676

Files in This Item:
Thumbnail
  • 277155.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.