Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành đường mía Việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
Authors: Nguyễn Hữu Điệp
Advisor: Nguyễn Đại Thắng
Mai Ngọc Cường
Keywords: Cạnh tranh; Đường mía
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày luận cứ cơ bản về năng lực cạnh tranh của ngành mía đường trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành đường mía ở Việt nam, chỉ ra những thành tựu hạn chế và nguyên nhân hạn chế năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; Nêu định hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đường mía trong những năm tới
Description: Luận án Tiến sỹ kinh tế - Chuyên ngành kinh tế công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14353
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105103.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 957,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.