Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện có xét đến các thiết bị điều chỉnh trong hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt ( TCSC và TCPAR )
Authors: Phương Hoàng Kim
Advisor: Trần Bách
Keywords: Hệ thống điện; Thiết bị điều chỉnh; Vận hành
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tối ưu hóa vận hành hệ thống điện và ứng dụng của các thiết bị điều chỉnh trong hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt (FACTS); Nguyên lý và cấu tạo của thiết bị tụ bù dọc điều khiển bằng Thyristor (TCSC )và thiết bị điều chỉnh góc pha bằng Thyristor (TCPAR); Bài toán tối ưu có xét đến thiết bị FACTS và xác định vị trí đặt tối ưu của thiết bị FACTS; Tối ưu hóa vận hành hệ thống điện Việt Nam có xét đến thiết bị FACTS. Nghiên cứu và mô phỏng thiết bị FACTS trong tính toán chế độ xác lập; Lập chương trình tính toán cho bài toán tối ưu chi phí vận hành/ tối ưu tổng tổn thất hệ thống có xem xét đến các thiết bị FACTS bằng ngôn ngữ GAMS; Tính toán xác định vị trí đặt tối ưu của thiết bị FACTS trong hệ thống điện miền Bắc Việt nam; Ảnh hưởng của FACTS tai vị trí lựa chọn tối ưu trong bài toán tối ưu chi phí vận hành/ tổng tổn thất hệ thống điện miền Bắc Việt Nam
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14368
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105120.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung luận án
    • Size : 3,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.