Thông tin tài liệu


Title: Hiện trạng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp bảo vệ nguồn nước lưu vực sông cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Thị Khánh Bình
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Nguồn nước; Bảo vệ
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các lưu vực sông. Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội Thái Nguyên. Các nguồn nước thải chính và hiện trạng môi trường nước lưu vực sông cầu. Đề xuất các giải pháp bảo vệ nguồn nuớc lưu vực sông cầu trên địa bàn Thái Nguyên.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14626
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223835.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.