Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình động học sự hình thành và biến đổi của cacbon và một số hợp chất chứa cacbon
Authors: Lê Thành Cương
Advisor: Nguyễn Đức Dũng
Tạ Quốc Tuấn
Keywords: Cacbon
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu nano cacbon, vật liệu nano sắt cacbua, nano silic cacbua, nano ZnO pha tạp C. Phương pháp chế tạo mẫu, phân tích cấu trúc tinh tể, phương pháp sử dụng các phần mềm mô phỏng và tính toán, phương pháp hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao,...Quá trình hình thành hạt nano tinh thể kim cương. Quá trình hình thành và chuyển pha của sắt cacbua, của dây nano silic cacbua 3C-SiC.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14680
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277427-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277427.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.