Thông tin tài liệu


Title: Cảm biến âm thanh thông minh độc lập
Authors: Nguyễn Công Phương
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Eric Castelli
Keywords: Cảm biến âm thanh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phòng thông minh và y học từ xa. Phát triển bài toán phân loại tiếng nói, đề xuất phương thức lựa chọn và thử nghiệm các đăc trưng phân loại và mô hình phân loại cho bài toán này, xây dựng bộ phận loại tiếng nói động. Nghiên cứu xây dựng bộ phân loại tiếng nói kêu rên. Trình bày tổng quan về ontology, ứng dụng ontology trong phân loại và trong xử lý âm thanh.
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Đo lường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14825
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

130

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139865.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.