Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN nhằm ứng dụng trong y học và thực phẩm
Authors: Phương Đình Tâm
Advisor: Nguyễn Đức Chiến
Keywords: Cảm biến ADN
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cảm biến ADN. Thiết kế chế tạo và các đặc trưng của cảm biến độ dãn . Nghiên cứu cố định ADN và nghiên cứu ứng dụng cảm biến AND trong y sinh và thực phẩm.
Description: Luận án tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14830
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139870.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.