Thông tin tài liệu


Title: Mô hình tính toán khắp nơi (Ubiquitous computing)
Authors: Nguyễn Hồng Minh
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Keywords: Tính toán; Mô hình; Ứng dụng; Nha Trang
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tính toán khắp nơi. Kiến trúc và công nghệ mới cho tính toán khắp nơi. Tính toán khắp nơi sử dụng công nghệ RFID. Đề xuất giải pháp ứng dụng mô hình tính toán khắp dựa trên công nghệ RFID cho thư viện Trường dự bị đại học dân tộc Trung Ương Nha Trang.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14895
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254587.pdf
      Restricted Access
  • Nôi dung
    • Size : 3,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.