Thông tin tài liệu


Title: Trình bày tổng quan vật liệu SnO2. Phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X, kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét, kết quả chụp phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của vật liệu SnO2:Eu3+ -SiO2.
Authors: Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Advisor: Trần Ngọc Khiêm
Keywords: Vật liệu nano; Huỳnh quang; Tính chất
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan vật liệu SnO2. Phương pháp chế tạo vật liệu, các phương pháp phân tích cấu trúc của vật liệu. Kết quả phân tích phổ nhiễu xạ tia X, kết quả chụp ảnh hiển vi điện tử quét, kết quả chụp phổ huỳnh quang và kích thích huỳnh quang của vật liệu SnO2:Eu3+ -SiO2.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/14979
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254694.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.