Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2008)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Trí Dương;  Advisor : Phan Xuân Minh; Hồ Hữu An (2009)

 • Tổng quan về công nghệ sản xuất rau sạch. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động hoá qui trình sản xuất rau sạch không dùng đất đảm bảo phù hợp với điều kiện Việt nam.

 • Thesis


 • Authors : Cao Minh Quyền;  Advisor : Phạm Thượng Hàn; Nguyễn Quang Hoan (2005)

 • Tổng quan về cảm biến. Cơ sở lý thuyết mạng nơron nhân tạo (MNN). Cấu trúc của cảm biến đo lường ứng dụng mạng no ron nhân tạo. ứng dụng MNN để thông minh hoá cảm biến đo lường.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Lan Hương;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến; Nguyễn Trinh Đường (2005)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng hợp lý thuyết đo. Tổng hợp thiết bị đo và xây dựng chương trình trợ giúp chuyên gia. Nghiên cứu nâng cao đặc tínhkỹ thuật của thiết bị đo trên cơ sở lý thuyết đo lường và công cụ VI. Các vấn đề tự động đánh giá thiết bị đo

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Mai;  Advisor : Nguyễn Công Hiền; Đoàn Quang Vinh (2008)

 • Tổng quan về tay máy và điều khiển chuyển động tay máy; Điều kiện trượt và vấn đề chất lượng cho hệ điều khiển chuyển động tay máy; Nâng cao chất lượng hệ điều khiển chuyển động tay máy bằng phương pháp điều khiển thành phần gián đoạn trong Mode trượt; ứng dụng SMAC điều khiển đối tượng thực tế mô phỏng và thực nghiệm trên Robot Sco 5 Plus