Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Hữu Hoàng;  Advisor : Đặng Quốc Phú; Nguyễn Việt Dũng (2014)

  • Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông da cá trơn. Xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của cá tra. Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình cấp đông cá tra. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất chế độ cấp đông cá tra fillet hợp lý.

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Hữu Hoàng;  Advisor : Đặng Quốc Phú; Nguyễn Việt Dũng (2015)

  • Tổng quan về công nghệ làm lạnh và cấp đông cá da trơn, về mô phỏng làm lạnh cấp đông thực phẩm, mô hình toán dự đoán tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm. Xây dựng mô hình tính chất nhiệt vật lý của cá tra, quá trình cấp đông cá tra. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất ché độ cấp đông cá tra fillet hợp lý.