Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2019)

  • Tổng quan về các công trình nghiên cứu và hiện trạng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Nghiên cứu, lựa chọn cấu trúc, thông số các phần tử chính và hoạt động của hệ thống quang điện mặt trời. Nghiên cứu và phát triển điện mặt trời lắp mái nối lưới cho nhà ở và nhà công cộng tại Việt Nam. Tác động của cơ chế trợ giá đến phát triển điện mặt trời.