Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Trọng Chưởng;  Advisor : Phạm Văn Hòa; Đào Quang Thạch (2012)

  • Trình bày về Nguồn điện phân tán và các ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành lưới điện phân phối. Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới điện phân phối. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Nghiên cứu ổn định điện áp trong lưới điện phân phối có&#x...