Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Quang Hải;  Advisor : Trần Bách (2013)

  • Luận án trình bày tổng quan về thị trường điện và những vấn đề về truyền tải điện trong thị trường điện. Nghiên cứu các phương pháp xác định phí truyền tải và nghẽn mạch, đề xuất lựa chọn phương pháp tính phí truyền tải cho thị trường điện Việt Nam. Tăng khả năng tải chống nghẽn mạch của lưới điện bằng các giải pháp kỹ thuật.

  • Thesis


  • Authors : Trịnh Trọng Chưởng;  Advisor : Phạm Văn Hòa; Đào Quang Thạch (2012)

  • Trình bày về Nguồn điện phân tán và các ảnh hưởng của chúng đến chế độ vận hành lưới điện phân phối. Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của lưới điện phân phối. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Nghiên cứu ổn định điện áp trong lưới điện phân phối có&#x...