Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng ràng buộc môi trường đến qui hoạch năng lượng tổng thể ở Việt Nam
Authors: Phan Diệu Hương
Advisor: Đàm Xuân Hiệp
Trần Thanh Liễn
Keywords: Năng lượng; Qui hoạch
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về qui hoạch năng lượng tổng thể và các ràng buộc môi trường. Mô hình qui hoạch năng lượng tổng thể có ràng buộc môi trường. Phân tích tổng thể quan hệ kinh tế - năng lượng - Môi trường và hiện trạng qui hoạch năng lượng Việt Nam (1990-2005)
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15082
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139887.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.