Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo Compozit sinh học tren nền polyme gia cường bằng sợi nứa
Authors: Đoàn Thị Yến Oanh
Advisor: Trần Vĩnh Diệu
Keywords: Compozit sinh học
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu chế tạo sợi nứa theo các phương pháp khác nhau, xử lý bề mặt sợi bằng phương pháp hoá học, phương pháp cơ học và khảo sát các tính chất của sợi và đồng thời chế tạo và đánh giá tính chất của vật liệu compozit sinh học gia cường bằng sợi nứa trên bốn loại nền polyme sau : Polylactic axit; polypropylen; polyvinyl ancol; polyeste không no
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15124
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139895.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 8,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.