Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng ôxít hai nguyên ở trạng thái vô định hình và lỏng
Authors: Nguyễn Văn Hồng
Advisor: Trần Quốc Thắng
Phạm Khắc Hùng
Keywords: Vật liệu vô định hình
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu chi tiết về đặc trưng vi cấu trúc cũng như ảnh hưởng cảu áp suất lên đặc trưng cấu trúc này và mộ số tính chất vật lí của vật liệu Si02 và Ge02, đặc biệt là ảnh hưởng của áp suất lên tính chất khuyêch tán. Mối quan hệ giữa một số thông số, tính chất vật lí với vi cấu trúc được biểu diễn dưới dạng một hàm tuyến tính đơn giản. Làm rõ mối quan hệ giữa tính chất khuyếch tán và vi cấu trúc cũng như giải thích một cách tường minh hiện tượng khuyếch tán dị thường trong mô hình Si02 lỏng
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15131
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

91

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139903.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.