Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp đánh giá trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và internet trong các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam
Authors: Lê Nam Trung
Advisor: Trần Văn Bình
Nguyễn Đức Kiên
Keywords: Đào tạo đại học; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Ứng dụng công nghệ thông tin và internet trong đào tạo đại học và các vấn đề đặt ra. Tổng quan các phương pháp đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin và internet ở các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam, áp dụng, kiểm định và đánh giá.
Description: Luận án(Tiến sĩ khoa học) Ngành Kinh tế học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15261
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139935.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139935-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 841,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.