Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơron và lôgic mờ cho bài toán dự báo phụ tải điện ngắn hạn
Authors: Nguyễn Quân Nhu
Advisor: Phạm Thượng Hàn
Trần Hoài Linh
Keywords: Phụ tải điện; Bài toán
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dự báo phụ tải điện. Ứng dụng mạng nơron kohonen phối hợp với lôgic mờ trong dự báo hình dạng đồ thị phụ tải ngày. Mô hình hỗn hợp và ứng dụng trong ước lượng các quan hệ phi tuyến đồng thời ứng dụng mô hình fuzzy extended kohonen và mô hình hỗn hợp trong dự báo phụ tải ngắn hạn.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Đo lường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15337
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139953.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139953-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 767,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.