Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc trong thiết kế
Authors: Đoàn Đức Tùng
Advisor: Nguyễn Hồng Thanh
Đặng Văn Đào
Keywords: Động cơ không đồng bộ; Động cơ lồng sóc
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu thiết kế nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc. Phương pháp thiết kế mạch điện và mạch từ. Xây dựng biểu thức mô tả qua hệ giữa hiệu suất với kích thước chủ yếu và mật độ từ thông khe hở không khí. Thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suatá cao.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Thiết bị điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15433
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

219

VIEWS & DOWNLOAD

199

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139888.pdf
      Restricted Access
  • Nôi dung
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.