Thông tin tài liệu


Title: Sao lưu dữ liệu phân tán 
Authors: Đinh Xuân Thọ
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Cơ sở dữ liệu phân tán
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu dữ liệu phân tán và sao lưu dữ liệu phân tán. Mô hình hoạt động của hệ thống siêu thị, tổ chức dữ liệu và phương thức hoạt động của siêu thị. Các mô hình mới giải quyết nhược điểm của các mô hình hiện tại.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15580
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

161

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254812.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 979,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254812-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 92,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.