Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu và áp dụng giải thuật Tabu Search
Authors: Hoàng Quốc Việt
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Giải thuật; Nghiên cứu
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: rình bày tổng quan về tìm kiếm. Tìm kiếm cục bộ. Tìm kiếm Tabu. Áp dụng giải thuật tìm kiếm Tabu vào bài toán N-Queens.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15841
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271504.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 717,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271504-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 117,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.