Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Spinel NiAI2O4, ứng dụng để xử lý khí ô nhiễm NO bằng phương pháp khử chọn lọc với Hydrocacbon
Authors: Nguyễn Kim Ngà
Advisor: Đặng Kim Chi
Hoàng Tọng Yêm
Keywords: Ô nhiễm; Không khí
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác spinel có hệ mao quản trung bình, có bề mặt riêng lớn, độ xốp thích hợp và hoạt tính cao đố với phản ứng khử chọn lọc khí NO bằng hydrocacbon.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ môi trường không khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15928
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

188

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223141.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223141-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 585,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.