Thông tin tài liệu


Title: Tính toán phân tích ổn định động của hệ thống điện Việt nam theo mô hình chi tiết có xét đến khả năng ứng dụng TCSC
Authors: Thạch Lễ Khiêm
Advisor: Lã Văn Út
Keywords: Hệ thống điện
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về mô hình và các phương pháp tính toán phân tích ổn định động của hệ thống điện phức tạp. Mô hình động các phần tử điều khiển trong trong tính toán phân tích quá trình quá độ hệ thống điện. Phân tích ổn định động của hệ thống điện Việt nam. Nghiên cứu hiệu qủa áp dụng các thiết bị bù dọc có điều khiển để nâng cao ổn định động.
Description: Luận án Tiến sỹ kỹ thuật - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15938
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223152.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.