Thông tin tài liệu


Title: Điều chế và xác định tính chất của Gama - Oxit nhôm dạng mesopre
Authors: Lê Thành Nghị
Advisor: Hoàng Trọng Yêm
Keywords: Ôxit nhôm; Tính chất; Điều chế
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nhôm hiđroxit, nhôm ôxit, vật liệu mao quản trung bình, phương pháp nghiên cứu cấu trúc, tính chất vật liệu. Thực nghiệm điều chế, phương tiện phân tích cấu trúc, tính chất. Kết quả phân tích XRD, TEM, BET, TPD.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15998
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208415.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.