Ts-Điện tử viễn thông (70)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 70 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Tường Thành;  Người hướng dẫn : Lê Dũng; Phạm Thành Công (2020)

 • Tổng quan; Ước lượng khung xương của người từ dữ liệu võ cổ truyền trong không gian 3-D; Nhận dạng và chấm điểm động tác võ cổ truyền Việt Nam.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Quang Minh;  Người hướng dẫn : Ngô Hồng Sơn; Cao Tuấn Dũng (2019)

 • Kiến thức nền tảng và tiếp cận phát triển hệ thông tin tức thể thao dựa trên web ngữ nghĩa; Sinh chú thích ngữ nghĩa cho tin tức thể thao; Một phương pháp truy vấn tin tức thể thao và ngôn ngữ tự nhiên; gợi ý tin tức dựa trên ngữ nghĩa cho hệ thống tổng hợp tin tức thao thức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hoàng Văn Thái;  Người hướng dẫn : Jean-Marc Ogier. (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phan Lê Tuấn;  Người hướng dẫn : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm Xuân Khánh;  Người hướng dẫn : Đặng Văn Chuyết; Phan Xuân Minh (2011)

 • Nghiên cứu chế tạo một bồ điều khiển thông minh trên nền kỹ thuật số có khả năng làm việc độc lập cũng như trong một mạng truyền thông công nghiệp, phù hợp với đa dạng đối tượng công nghiệp, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Thái Hà;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Thuận; Nguyễn Vũ Sơn (2010)

 • Đánh giá hiện trạng an toàn bức xạ tại các cơ sở y tế tại việt nam và qui trình chụp x quang vú. Đánh giá liều tuyến trung bình của một số thiết bị chụp xquang vú tại Việt nam và đánh giá các thông số tác động tới liều bệnh nhân và chất lượng ảnh. Xây dựng chương trình kiểm chuẩn thiết bị xquang chụp vú. Xây dựng công cụ hỗ trợ chẩn đoán x quang vú trên máy tính.