Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Lê Tuấn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

  • Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking