Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá ảnh hưởng của sự phân bổ sự cố đến các chỉ tiêu độ tin cậy của lưới trung áp tại thành phố Việt Trì
Authors: Nguyễn Tuấn Nam
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện; Việt Trì; Lưới điện trung áp; Độ tin cậy
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về độ tin cậy cung cấp điện và các phương pháp đánh giá độ tin cậy trong lưới điện trung áp; giới thiệu tổng quan độ tin cậy lưới điện thành phố Việt Trì và tính toán điển hình; tính toán độ tin cậy cung cấp điện với phân bố chuẩn nhị biến và đánh giá ảnh hưởng các tham số phân bố đến sự cố đến độ tin cậy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16243
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

37

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319311.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319311-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 91,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.