Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
Authors: Nguyễn Thành Long
Advisor: Đoàn Xuân Thủy
Keywords: Nông nghiệp; Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16320
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.