Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp phát triển ngành nông - lâm - thủy sản huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang đến năm 2023
Authors: Hoàng Anh Cương
Advisor: Ngô Phúc Hạnh
Keywords: Nông nghiệp; Tuyên Quang; Lâm nghiệp; Tuyên Quang; Thủy sản; Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về ngành nông - lâm - thủy sản; phân tích ngành nông - lâm - thủy sản huyện Na Hang; giải pháp phát triển ngành nông - lâm - thủy sản huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang đến năm 2023.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16326
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.