Thông tin tài liệu


Title: Vấn đề kiểm duyệt và phục hồi trạng thái lỗi trong hệ thống quản lý quy trình
Authors: Lê Hiến Mai
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Quản trị mạng; Hệ thống
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan các khía cạnh của dòng công việc, mô hình tham chiếu dòng công việc. Mang petri và các thuộc tính. Chương trình phân tích luồng điều khiển dòng công việc WFANALYZER.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16523
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223696.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 709,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223696-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 63,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.