Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng mạng Intranet xây dựng hệ thống quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong Công ty điện thoại Hà Nội 2
Authors: Lê Trung Ngọc
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Intranet; Sử dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mô hình tổ chức, mô hình quản lý, mô hình nghiệp vụ, mục tiêu của hệ thống của Công ty Điện thoại Hà Nội 2. Phân tích thiết kế hệ thống. Các công nghệ xây dựng hệ thống. Xây dựng hệ thống. Hướng dẫn sử dụng và đánh giá.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16531
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223706.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223706-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.